วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบวิชาการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น

สรุปเสร็จแล้วเอาแบบนี้แหละยากหลายจักชิเฮ็ดจังได๋พ่อใหญ่
1. ประเด็นที่จะสอบ1 วิชาการบริหารการเงินการคลัง(Financial and Fiscal Management)
- ความเข้าใจเกี่ยวกับ อปท.และการเงินการคลัง ของ อปท.
- การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
- กรอบแนวคิดและปัญหาของการกระจายอำนาจ
2. ประเด็นที่จะสอบ2 วิชาการบริหารการเงินการคลัง(Financial and Fiscal Management)
- ความสำคัญของการบริหารการเงินการคลังของ อปท.
- ความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของการกระจายอำนาจด้านการคลัง
3. ประเด็นที่จะสอบ3 วิชาการบริหารการเงินการคลัง(Financial and Fiscal Management)
- การกำหนดภาระหน้าที่ให้แก่ อปท.
- รายได้และรายจ่ายของอปท.
- การคิดสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่น
- การกำหนดรายรับให้แก่ อปท.
- การประมาณการรายได้และการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
4. ประเด็นที่จะสอบ4 วิชาการบริหารการเงินการคลัง(Financial and Fiscal Management)
- ระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่ อปท.
- แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนของท้องถิ่น
5. ประเด็นที่จะสอบ5 วิชาการบริหารการเงินการคลัง(Financial and Fiscal Management)
- กรอบการกู้ยืมเงินของ อปท.
- การลงทุนและการกู้ยืม
- วินัยทางการเงินการคลังท้องถิ่น
6. ประเด็นที่จะสอบ6 วิชาการบริหารการเงินการคลัง(Financial and Fiscal Management)
- ระบบงบประมาณ
- แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
- แนวคิดใหม่ๆในการบริหารการเงินการคลังของ อปท.
- การจัดสรรเงินอุดหนุนให้ท้องถิ่นแนวใหม่
- ระบบการจัดสรรรายได้ให้แก่อปท.ในอนาคต

ขอให้โชคดีในการสอบ

ปล.

ไม่ต้องตกใจอ่านในประเด็นดังกล่าวรับรองสอบผ่าน ถ้าอ่านภายใน 15 นาทีนี้ A แน่นอน
(เพราะ ก ข ค ง ง่ายนิดเดียว)

ไม่มีความคิดเห็น: