วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2551

รายชื่อนักกีฬา ห้อง 1 (ออนซอนสิงห์เฒ่าครั้งที่ 1)

ทีม ปิดตาตีหม้อ (ชาย) ห้อง 1

1 นายสังวาล บุตรศรี
2 นายสามารถ เจริญชาติ
3 นายโพธิ นามฮุง
4 นายจิตจำนง รูปแกะ
5 นายทองหล่อ สาระพันธ์
6 นายประจักร์ คำศรี
7 นายบัณฑิต ผดาวัลย์
8 นายประดิษฐ์ ผูกพัน
9 นายปิยะวัฒน์ บุรามาศ

เตะปี๊ป (เฉพาะชายที่อายุ 50 ขึ้นเท่านั้น )

- นายณคร อร่ามรุ่งเรืองศรี
- นายประดิษฐ์ พิลารักษ์
- นายพุทธา พรมสะอาด
- นายสมเนตร แววคุ้ม
- นายประเสริฐ ติละบาล
- นายประเสริฐ โสรส
- นายบุญเลิศ ผ่องราศี
- นายสนอง ใจเย็น
- ด.ต. เรียนชัย พาสุข
- นายน้อย โมฬีชาติ
- นายชาลี เฉลิมรัตน์

ทีมตระกร้อชาย

- นายทองใบ แสวงทรัพย์
- นายวิทยา คชยาพันธ์
- นายประสิทธิ์ ดวงโสมา
- นายชวลิต วังศรีแก้ว
- นายวิเชียร อัครธรรม
- นายประภาส สิงหชาติ
- นายทรงพล เวียงคำ
- นายวิเชียร ผลดี
- นายเกษม ดวงศรี
- นายเทน บุตรจันทร์
- นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี

ทีมเอวมันพันธุ์ซ่าส์ ( เฉพาะชาย )

- นายคมสันต์ ตัดโท
- นายประเสริฐ ติละบาล
- นายประสิทธิ์ ดวงโสมา
- นายเทน บุตรจันทร์
- นายสันติราษฎร์ ภะวัง
- นายประจักร์ คำศรี
- นายเปลี่ยน แก้วจันทร์
- นายสุวรรณ อัปกาญจน์
- นายประเสริฐ ทองคำ
- จ.อ.หาญชัย ลาวัลย์

ทีมฟุตซอล ( หญิง )

- นางสาวเพียรพร ส่งเสริม
- นางชุลีพร ทาวะรมย์
- นางสาวณัฐกานต์ วิภาคาร
- นางอุไร โสภาพ
- นางสาวกิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม
- นางปาริชาติ จิตทวี
- นางกมลทิพย์ วงศ์นามเถาว์
- นางผ่องศรี วงศ์จันทรา
- นางโอสถ รุ่งเรือง
- นางสาวเนาวรัตน์ นาสา
- นางสาวรัชนีกร กองแก้ว
- นางสุรีพันธ์ สิตะวัน
-นางเสาวภา ภะวัง

ทีมแชร์บอล ( หญิง )

- นางทิพยา จันทร์ทรง
- นางสินีนาถ นิลวันดี
- นางกมลทิพย์ วงศ์นามเถาว์
- นางเต็มใจ คำหมูน
- นางโอสถ รุ่งเรือง
- นางผ่องศรี วงศ์จันทรา
- นางสาวกิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม
- นางสาวเพียงพร ส่งเสริม
- นางณัฐสุดา เพชรศักดา
- นางปาริชาต จิตทวี
- นางอุไร โสภาพ
- นางสุคนธ์ ทิพย์ขันธ์
- นางสาวเนาวรัตน์ นาสา
- นางสาวรัชนีกร กองแก้ว
- นางสาวณัฐกานต์ วิภาคาร
- นางเสาวภา ภะวัง

ทีมวอลเลย์บอล ( หญิง )

- นางสาวเพียงพร ส่งเสริม
- นางสาวกิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม
- นางปาริชาต จิตทวี
- นางกมลทิพย์ วงศ์นามเถาว์
- นางชุลีพร ทาวะรมย์
- นางสาวณัฐกานต์ วิภาคาร
- นางสุคนธ์ ทิพย์ขันธ์
- นางสาวเนาวรัตน์ นาสา
- นางสาวอุไรวรรณ ศรีมุ่งเมือง
- นางสาววิยรัส นามแสน

ทีมฟุตซอล( ชาย )

- นายทินกร พุ่มจันทร์
- นายสมคิด แขมารัมย์
- นายสุริยา พันวัตร
- นายอนุสรณ์ หอมพิกุล
- นายวิชัย ขันชะลี
- นายทองใบ แสวงทรัพย์
- นายธัญญกฤษฎ์ บุญอารีย์
- นายกังวาล บุญเลิง
- นายวิทยา คชยาพันธ์
- นายสมาน เบ้าเงิน
- นายธีรพล บรรพตาธิ
- นายเสกสรร แสงใบ
- นายเกษม ดวงศรี
- นายวิเชียร ผลดี
- นายสิทธิพร ครองยุทธ
- นายอนันต์ ธรรมนิยม
- นายคิมหันต์ พิบูลย์บุญ
- นายปิยวัฒน์ โพอุทัย
- นายทองใส แสงอุทัย

ทีมวอลเลย์บอล ( ชาย )

- นายปิยะวัฒน์ บุระมาศ
- นายชาญชัย กรรมจันทร์
- นายทินกร พุ่มจันทร์
- นายสมาน เบ้าเงิน
- นายวิทยา คชยาพันธ์
- นายธีรพล บรรพตาธิ
- นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี
- นายทองใบ แสวงทรัพย์
- นายทองใส แสงอุทัย
- นายอนุสรณ์ หอมพิกุล

ปิดตาตีหม้อ หญิง

-น.ส.กิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม หัวหน้า
-นางผ่องศรี วงศ์จันทรา
-นางอุไร โสภาพ

เม้าท์ทูเม้าท์

-นายปิยะวัฒน์ บุระมาศ หัวหน้า
-น.ส.กิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม
-นางผ่องศรี วงศ์จันทรา
-นางโอสถ รุ่งเรือง
-นายบุญเลิศ ผ่องราศรี
-นายเจริญ ภานะโสต
-นายทวี ประสมทอง
-นายประดิษฐ์ ผูกพันธ์
-นางรสสุคนธ์ แสงสว่าง
-นายปฏิวัติ นารมย์

เชียร์หลีดเดอร์

-นายคำภา เชื้อคง หัวหน้า
-นายปิยะวัฒน์ บุระมาศ
-นางรสสุคนธ์ แสงสว่าง
-นางเยาวลักษณ์ จันทร์พรม
-นางสมลักษณ์ พุ่มจันทร์
-นายวีระกุล ทองรักษา
-นายภูรินท์ภัทร์ อธิธนผลกิติบดี
-นางสุคนธ์ ทิพย์ขันธ์
-น.ส.เพียงพร ส่งเสริม
-นางปาริชาต จิตทวี
-น.ส.ณัฐกานต์ วิภาการ
-นางณัชสุดา เพชรศักดา
-นางโอสถ รุ่งเรือง
-นางประถม เหลืองงาม
-นางวินิตฉัย จันจำปา
-นางเกตน์นิภา เดชคุณ
-นายทวี ประสมทอง
-นายปรดิษฐ์ ผูกพันธ์
-นายชนะเลิศ หารสาร
-นายไพบูลย์ พิมรัตน์

ไม่มีความคิดเห็น: