วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

หนังสือรุ่นออนลาย (ส่งข้อมูลเพิ่มได้ที่่ undow34110001@gmail.com)


นางสาวกมลทิพย์ วงค์นามเถาว์
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0873771855นายกองสูน สายแวว
นายก อบต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี มือถือ 0868752115นายกังวาล บุญเลิง
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0890598327นายกัมพล มุธระพัฒน์
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0872545110นายกำพล สายลาด
นายกอบต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มือถือ 0818790227นายกิตติชัย ไพกะเพศ
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0817304904นางสาวกิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม
จ.อำนาจเจริญ มือถือ 0862628663 e-mail.k_aoy99@hotmail.comนายเกษม ดวงศรี
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0879198596นายเกียรติประวัติ ระติเดช
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0868743738นายคมสัน ตัดโท
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0874880625นายครรชิต บุญเนตร
จ.อุบลราชธานี มือถือ -นายคำตัน วงศ์ดวน
นายก อบต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี มือถือ 0839666688นายคำภา เชื้อคง
นายก อบต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี มือถือ 0879616767

(รองประธานห้อง)


นายคิมหันต์ พิบูลย์บุญ
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0810668986นายจิตจำนง รูปแกะ
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0819777600นายเจริญ ภานะโสต
15 ม. 3 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี มือถือ 0850263943


นายชนะเลิศ หาระสาร
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0879294696นายชวลิต วังศรีแก้ว
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0853119285นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี
76 ม. 3 ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 มือถือ 0872444052 e-mail.cabon34110001@hotmail.com,undow34110001@gmai.com,cabon34110002@yahoo.co.thนายชาญชัย กรรมจันทร์
จ.อุบลราชธานี มือถือ 00894232945นายชาลี เฉลิมรัตน์
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0800045546นางชุลีพร ทาวะรมย์
123 ม. 3 ต.ทรายมูล อ.พิบูลฯ จ.อุบลราชธานี มือถือ 0874390325 e-mail.chuchi_chu11@hotmail.comนายชู ธารารมย์
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0899955139นายณคร อร่ามรุ่งเรืองศรี
5 ม. 9 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี มือถือ 0898464010นางสาวณัฐกานต์ วิภาคาร
96 ม. 9 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี มือถือ 0850250972 e-mail.timberk15@hotmail.comนางณัฐนันท์ ภิรมย์รักษ์
จ.อุบลราชธานี มือถือ -นายณัฐวุฒิ วงษ์ชาลี
จ.อุบลราชธานี มือถือ -นางณัฐสุดา ทับทิม
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0862458529 e-mail.nutsuda_nang@hotmail.comด.ต.เรียนชัย พาสุข
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0895823516นางเต็มใจ คำหมูน
ประธานสภา อบต.นาสะไม
149 ม. 2 ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 มือถือ 0819662511นายทรงพล เวียงคำ
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0852055039นายทวี ประสมทอง
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0874423207นายทองใบ แสวงทรัพย์
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0833726746นายทองสี เหลาสาร
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0856370464นายทองใส แสงอุทัย
รองนายก อบต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี มือถือ 0844114661นายทองหล่อ สาระพันธ์
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0895800083นายทินกร พุ่มจันทร์
224 ม. 12 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลฯ จ.อุบลราชธานี มือถือ 0844736604นางบุษยา จันทร์ทรง
180 ม. 10 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มือถือ 0854171009นายเทน บุตรจันทร์
นายก อบต.เป้า
123 ม. 3 เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 มือถือ 0837213786นายเวทิน คูณธาการ
55 ม. 5 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360 มือถือ 0833658141นายธัญกฤษฎิ์ บุญอารีย์
95 หมู่ 5 ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 มือถือ 0899256365นายธีรพล บรรพตาธิ
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0852037439นายน้อย โมฬีชาติ
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0876511346นางเกตน์นิภา เดชคุณ
33 หมู่ 4 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มือถือ 0870417507นางสาวเนาวรัตน์ นาสา
24 หมู่ 6 ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี มือถือ 0876376968นายบัวผัน สุขนิจ
นายก อบต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มือถือ 0818785691นายบัวลา อุนใจ
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0878756171นายบุญเทียม ยาโล
นายก อบต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี มือถือ 0854998061
(ประธานห้อง 1 รุ่น 1)นายบุญมา ศรีบุระ
นายก อบต. สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 มือถือ 0898467493นายบุญเลิศ ผ่องราศรี
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0810450696นายบุญหนัก ทำนุ
นายก อบต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี มือถือ 0812647431นายปฏิวัติ มารมย์
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0817098001นายประจักร์ คำศรี
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0810669013นายประดิษฐ์ ผูกพันธ์
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0816006949นายประดิษฐ์ พิลารักษ์
84 หมู่ 1 ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 มือถือ 0819776131นางประถม เหลืองงาม
นายก อบต.คำหว้า จ.อุบลราชธานี มือถือ 0894277394นายประเทือง สีมาคำ
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0847572706นายประภาส กาหลง
นายก อบต.โนนกาหลง จ.อุบลราชธานี มือถือ 0854976691นายประภาส สิงหชาติ
จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045247527นายประยูร อเนกา
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0874234064นายประยูร กุลศิลป์
นายก อบต.ทรายมูล จ.อุบลราชธานี มือถือ 0854933288


นายประสิทธิ์ ดวงโสมา
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0848319935นายประสิทธิ์ โทบุตร
นายก อบต.นาสะไม
3 หมู่ 4 ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี มือถือ 0851833680นายประเสริฐ ทองคำ
26 หมู่ 2 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี มือถือ 0862635309 e-mail.prasert_tho@hotmail.comนายประเสริฐ ติละบาล
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0843443938นายประเสริฐ โสรส
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0872467241
นายปราโมทย์ ทองคง
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0862847093 e-mail.pramote_guy@hotmail.comนางปรียานุช แก้วถาวร
90 หมู่ 15 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มือถือ 0895825131 e-mail.telemir--@hotmail.comนางปาริชาต จิตทวี
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0819775547 e-mail.party16@hotmail.comนายปิยวัฒน์ โพอุทัย
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0813932623 e-mail.ohhoko@hotmail.comนายบุญศักดิ์ บุระมาศ
73 หมู่ 3 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี มือถือ 0801585488นายเปลี่ยน แก้วจันทร์
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0879565310นางผ่องศรี วงศ์จันทรา
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0854108759นายผ่อน เวทนา
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0852021893นายพงศ์ฐนชัย มาลี
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0872535516นายพรชัย ชมบูรณ์
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0872611497นางพาชื่น นิรมล
169 หมู่ 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 มือถือ 0895857563นายพิบูลย์ศักดิ์ กุลโชติ
ประธานสภา อบต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 มือถือ -นายพุทธา พรมสะอาด
63 หมู่ 7 ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 มือถือ 0898856812นายเพิ่มศักดิ์ พันเพ็ง
นายก อบต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 มือถือ 0862608194นางสาวเพียงพร ส่งเสริม
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0856583202 e-mail.kungfang_fam@hotmail.comนายโพธิ์ นามฮุง
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0848247584นายไพบูลย์ พิมพ์รัตน์
นายก อบต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000 มือถือ 0894230693 e-mail.boon.999@hotmail.comนายภูรินทร์ภัทร์ อธิธนผลกิตติบดี
อดีตนายกอบต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มือถือ 0879111770นายมานะ สำเภาศรี
จ.อุบลราชธานี 34110 มือถือ 00872605439นางเยาวลักษณ์ จันทรพรม
44 หมู่ 4 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลฯ จ.อุบลราชธานี 34110 มือถือ 0846050466นางรสสุคนธ์ แสงสว่าง
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0810710697นางสาวรัชนีกร กองแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.นาสะไม
67 หมู่ 11 ตำบลไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 มือถือ 0837214277
นายลือชัย สุพรรณนนท์
นายก อบต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 มือถือ 0856122259นายวัสพล ลาพ้น
นักวิชาการศึกษา อบต.หนองบก
จ.อุบลราชธานี e-mail.wpol999@hotmail.comนายวานิช พานเงิน
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0872440316นายวิชัย ขันชะลี
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0801614219นายวิเชียร ผลดี
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0862567793นายวิเชียร อัครธรรม
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0848323694นายวิทยากร กองทุ่งมน
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0811862269นางวินิจฉัย จันจำปา
234 หมู่ 10 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี มือถือ 0872493460นางสาววิยรัส นามแสน
อบต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี มือถือ 0861663220นายวีระกุล ทองรักษา
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0837456216นายสอนศิลป์ เหล่าอุ่นอ่อน
หัวหน้าส่วนโยธา
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0898645314นายศิรวัฒน์ มหาลี
148 หมู่ 16 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 มือถือ 0853133969 e-mail.olana25@hotmail.comนายสถาพร แสงทอง
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0856583344นายสนอง ใจเย็น
30/1 หมู่ 8 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000 มือถือ 0868463632
นายสมคิด แขมารัมย์
1 หมู่ 6 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 มือถือ 0819553134นางสมจิตร บุญแน่น
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 มือถือ 0862501527นายสมเนตร แววคุ้ม
ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000นายสมพร คำศรี
อบต.บุเปือย อ.น้ำยื้น จ.อุบลราชธานี 34260 มือถือ 0878736997นางสมลักษ์ พุ่มจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด อบต.โนนกาหลง
33 หมู่ 12 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 มือถือ 0812663814นายสมัย เรืองเนตร
นายก อบต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 มือถือ 0878709262นายสมาน เบ้าเงิน
อบต.บุเปือย ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260 มือถือ 0813938767นายสังวาล บุตรศรี
178 ม. 9 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260 มือถือ 0808296411นายสัติราษฎร์ ภะวัง
จพง.พัสดุ สังกัด อบต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 มือถือ 0862563488นายสามารถ เจริญชาติ
รองนายก อบต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี มือถือ 0868752055นายสิทธิพร ครองยุทธ
(เสียชีวิต)
สู่สุขคติ บัณฑิตใหม่ ในสวรรค์นางสินีนาถ นิลวันดี
ต.หนองกินเพล อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 34190 มืิอถือ 0853080365นางสุคนธ์ ทิพย์ขันธ์
273 ม. 2 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 มือถือ 0866422205นายสุธรรม คำขาว
ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 มือถือ 0823796839นางสุปรียา ทองศรี
ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 34310 มือถือ 0892806478นายสุพงษ์ มงคลพล
นายก อบต.สารภี 150 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ 34340 มือถือ 0818775502นายสุพล จันทร์เพ็ญ
นายก อบต.โคกก่อง ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลฯ 34360 มือถือ 0817093439นายสุพิศ สนุกพันธ์
ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 มือถือ 0879614232นางสุมล สวัสดิภาพ
จ.อุบลฯ 34150 มือถือ 0810691947นายสุริยา พันวัตร
จ.อุบลฯ 34000 มือถืิอ 0870286482นางสุรีพันธ์ สิตะวัน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเต่า ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ 34130 มือถือ 0812797592นายสุวรรณ ตระการไทย
ประธานสภา อบต.หัวดอน 84 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 34150 มือถือ 0804697831นายสุวรรณ อัปกาญจน์
นายก อบต.หนองเต่า ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ 34130 มือถือ 0892806378นายสุวิทย์ สัมผัสบุญ
รองนายก อบต.คำหว้า ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 มือถือ 0895791692นายเสกสรรค์ แสงใบ
2 หมู่ 7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 มือถือ 0801500610นางเสาวภา ภะวัง
จพง.พัสดุ 54 ม. 1 ต.เป้า อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ 34130 มือถือ 0877728132จ่าสิบเอกหาญชัย ลาวัลย์
จ.อุบลราชธานี มือถือ 0801668226 e-mail.jek4068@gmail.comนายอนันต์ ธรรมนิยม
ส.อบต. 14 หมู่ 11 ต.นาสะไม อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ 34130 มือถือ
0821371663นายอนุสรณ์ หอมพิกุล
3 ม. 9 ต.ทรายมูล อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ 34110 มือถถือ 0804855810นายอภินันทวัฒน์ นิยมวงศ์
นายช่างโยธา จ.อุบลราชธานี 34000 มือถือ 0844114337นายอุดร บุตรดาพงษ์
นายกอบต.โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260 มือถือ 0852047900นางอุไร โสภาพ
จ.อุบลราชธานี 34250 มือถือ 0804657100นางสาวอุไรวรรณ ศรีมุ่งเมือง
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล ที่ทำงาน อบต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี มือถือ 0898495394

นางโอสถ รุ่งเรือง
จ.อุบลราชธานี 34150 มือถือ 0833878475